PASLAUGOS

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes integruojami vaikai turintys regėjimo sutrikimų

TIFLOPEDAGOGAS teikia pedagoginę  pagalbą vaikams, turintiems regos sutrikimų. Padeda įsisavinti ugdymosi turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Įvertina, vaikų su regos sutrikimais, regimąjį suvokimą, sensomotorikos, orientacijos, socialinius įgūdžius. Organizuoja individualias, pogrupines, grupines tiflopedagogines pratybas. Tiflopedagogas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus  tiflopedagoginiais klausimais, vertina vaikų pasiekimus.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (dirba su vaikais turinčiais regos sutrikimų) teikia medicininę pagalbą vaikams, turintiems regos sutrikimų. Atlieka gydytojų okulistų paskyrimus. Sveikatos priežiūros specialistas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus.  Moko  tęsti medicininę korekcinę veiklą. Fiksuoja vaikų pasiekimus.

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas - nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS - asmuo, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka.

Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių  atsitikimų atveju bei  dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.

DARBO LAIKAS
Pirm. - Penkt.
7.00 - 17.30
© 2011 m. Visos teises saugomos    Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt