TEISINĖ INFORMACIJA
Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
Nuoroda

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
Nuoroda

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
Nuoroda


Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)
Nuoroda

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313);
Nuoroda

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsak. 2013-11-21 įsak. Nr. V-1106 ).
Nuoroda

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas
(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu  Nr. ISAK-2173).
Nuoroda

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Švietimo ir mokslo ministro įsakymai,
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nutarimai,
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai,
Alytaus švietimo skyriaus vedėjo įsakymai.
© 2011 - 2012 m. m. Visos teises saugomos    Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt